PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

 

1. DLA KOGO KURS?
Kurs jest przeznaczony dla osób, które wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętą sprzedażą oraz które chcą w wygodny sposób zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu.

 

2. CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NASZYM KURSIE?
Kurs dostarcza wiedzy na temat efektywnego wykorzystywania elementów marketingu w procesie sprzedaży, prezentuje też praktyczne rozwiązania usprawniające pracę przedstawiciela handlowego.

 

Na kursie zostaną przystępnie omówione:

 • zasady efektywnej organizacji pracy,
 • praktyczne porady dotyczące motywacji oraz opracowywania planu osobistego rozwoju,
 • nacisk na umiejętności sprawnej komunikacji z klientami,
 • przydatne informacje na temat profesjonalnego poszukiwania pracy.

 

3. CENA KURSU: 460 zł
Warunkiem uruchomienia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 10 osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, konsultacje z nauczycielami.

 

4. CZAS TRWANIA KURSU: 45h
W systemie wieczorowym: poniedziałek, środa, piątek 17.00 – 20.00.
W systemie weekendowym: sobota, niedziela 08.00 – 16.00.

 

5. EGZAMIN
Kurs kończy się egzaminem, którego cena wchodzi w skład opłaty za kurs. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

6. PŁATNOŚĆ:
– jednorazowo za cały kurs
– zaliczka w wysokości 200 zł przy zapisie oraz wpłata pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia kursu

 

 

MAŁA KSIĘGOWOŚĆ

 

1. DLA KOGO KURS?
Kurs jest przeznaczony dla pracowników biurowych, do obowiązków których należy lub będzie należeć prowadzenie spraw księgowych lub kadrowych, a także osób chcących rozpocząć pracę w księgowości.

 

2. CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NASZYM KURSIE?
Kurs ma przygotować Państwa nie tylko do ogólnego zaznajomienia się terminologią księgową. Jest skonstruowany tak, aby w jego trakcie można było posiąść wiedzę praktyczną. Warsztaty praktyczne obejmować będą prawdziwe zdarzenia księgowe, z którymi można zapoznać się na własnym stanowisku komputerowym.

 

Na kursie zostaną omówione m.in.:

 • podstawy rachunkowości,
 • dokumentacje finansowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 • formalności obowiązujące w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym,
 • dowody księgowe i ich obieg,
 • księgi rachunkowe,
 • rachunek zysków i strat, koszty i przychody,
 • zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • sprawozdanie finansowe.

 

3. CENA KURSU: 650 zł
Warunkiem uruchomienia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 10 osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, konsultacje z nauczycielami.

 

4. CZAS TRWANIA KURSU: 60h
W systemie wieczorowym 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek 17.00 – 20.00 (3 godz. przez 7 tygodni).
W systemie weekendowym: sobota, niedziela 08.00 – 16.00 (16 godz. przez 4 weekendy).

 

5. EGZAMIN
Kurs kończy się egzaminem, którego cena wchodzi w skład opłaty za kurs. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

6. PŁATNOŚĆ:
– jednorazowo za cały kurs
– zaliczka w wysokości 200 zł przy zapisie oraz wpłata pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia kursu

 

 

SEKRETARKA / ASYSTENTKA

 

1. DLA KOGO KURS?
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pracują lub będą pracowali na stanowisku sekretarki / asystentki jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści.

 

2. CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA NASZYM KURSIE?

Na kursie nauczymy Ciebie praktycznych aspektów dobrego zawodu, obsługi urządzeń biurowych, pracy w Excelu i Wordzie oraz tworzenie bazy danych w programie Access.

 

Na kursie zapoznasz się z:

 • obsługą pisemnej korespondencji biurowej,
 • zagadnieniami z prawa pracy,
 • organizacją delegacji krajowych i zagranicznych,
 • organizacją pracy biura i sekretariatu,
 • etyką zawodu.

 

3. CENA KURSU: 460 zł
Warunkiem uruchomienia kursu jest utworzenie grupy co najmniej 10 osób. Cena zawiera materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu, konsultacje z nauczycielami.

 

4. CZAS TRWANIA KURSU: 45h

W systemie wieczorowym: poniedziałek, środa, piątek 17.00 – 20.00.
W systemie weekendowym: sobota, niedziela 08.00 – 16.00.

 

5. EGZAMIN
Kurs kończy się egzaminem, którego cena wchodzi w skład opłaty za kurs. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

6. PŁATNOŚĆ:
– jednorazowo za cały kurs,
– zaliczka w wysokości 200 zł przy zapisie oraz wpłata pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Od września 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na tych kursach osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Każdy zawód został podzielony na części (kwalifikacje), zdobycie wszystkich kwalifikacji, które składają się na dany zawód pozwala na uzyskanie tytułu technika. Kurs kwalifikacyjny jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1, K2, K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu – dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

– osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

– osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

Osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, która nie uzupełni wykształcenia średniego będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC

Kwalifikacje

A.18 Prowadzenie sprzedaży (w tym: organizowanie sprzedaży, sprzedaż towarów)

A.22 Prowadzenie działalności handlowej (w tym: organizowanie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną min. szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym

Praca: jako przedstawiciel handlowy, merchandiser, telemarketer, szef działu sprzedaży.

Po uzyskaniu kwalifikacji A.18 słuchacz może uzyskać tytuł Sprzedawca (nie jest wymagane wykształcenie średnie). Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21 może uzyskać tytuł Technik księgarstwa.

 

 

Zawód: SPRZEDAWCA

Kwalifikacje

A.18 Prowadzenie sprzedaży (w tym: organizowanie sprzedaży, sprzedaż towarów)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) w systemie zaocznym

Praca: w firmach handlowych na stanowisku sprzedawcy lub magazyniera, jako kierownik punktu sprzedaży lub prowadzenie samodzielnie własnego sklepu lub hurtowni.

Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.21 oraz wykształcenia średniego słuchacz może uzyskać tytuł technika księgarstwa. Po uzupełnieniu kwalifikacji o A.22 może uzyskać tytuł technika handlowca.

 

 

Zawód: TECHNIK EKONOMISTA

Kwalifikacje

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (w tym: organizowanie działalności, kadry i płace, planowanie, analiza i sprawozdawczość)

A.36 Prowadzenie rachunkowości (w tym: rachunkowość, inwentaryzacja, analiza i sprawozdawczość finansowa)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym

Praca: wszystkie podmioty gospodarcze, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, consulting

Po uzupełnieniu kwalifikacji A.65 słuchacz może uzyskać tytuł technika rachunkowości.

 

 

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

Kwalifikacje

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji (w tym: przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym

Praca: w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach skarbowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych.

 

 

Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacje

A.36 Prowadzenie rachunkowości (w tym: dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej)

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (w tym: rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie podatków i innych danin publicznych, sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym

Praca: w działach finansowo-księgowych, w bankach, urzędach skarbowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, własna działalność gospodarcza.

Po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.35 słuchacz może uzyskać tytuł technika ekonomisty.

 

 

Zawód: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Kwalifikacje

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych (w tym: przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych, prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych)

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (w tym: tworzenie przekazu reklamowego, projektowanie środków reklamowych, tworzenie planu medialnego, przygotowywanie środków reklamowych, badanie skuteczności reklamy)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym

Praca: w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych itp.

 

 

Zawód: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kwalifikacje

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych (w tym: organizowanie prac opiekuńczych, wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej)

 

Dla kogo?

– aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum / ośmioletnią szkołę podstawową,

– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią (nie jest wymagana matura).

Czas trwania: 1 rok (2 semestry) w systemie zaocznym

Praca: Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają wsparcia ze strony rodziny, mogą więc pracować w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz we wszystkich instytucjach opiekuńczych.

 

Oprócz kursów biznesowych i zawodowych, w Głównej Szkole Biznesu, możesz uzupełnić swoją edukację i zdobyć wykształcenie średnie. Oferujemy naukę w szkołach dla dorosłych o profilu liceum i technikum, a także atrakcyjne kierunki w szkole policealnej. Zapraszamy do Technikum Handlowego, Technikum Ekonomicznego, Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych (profil ogólny) – nauka w trybie zaocznym. Wszystkie nasze placówki znajdują się w Warszawie.